موسیقی

استفاده از یک تیم قدرتمند جهت اجرای موسیقی، باعث تحقق اهداف مدنظر خواهد شد. تشریفات بارمن ای دارای تیم تخصصی اجرای موسیقی به صورت زنده و یا ترکیبی می باشد که این امر جدا از نظم و دقت در اجرا، باعث آسودگی خیال کارفما نیز می باشد.

عناوین

  1. تک نوازی توسط اساتید مطرح
  2. گروه های چند نفره اجرای موسیقی زنده
  3. تیم دی جی و میکسینگ مطرح