دیزاین تولد کودک

مراسماتی که ک موضوع و مخاطب آن عمدتا کودکان باشند تفاوت زیادی با باقی مراسمات دارند. از جمله تفاوت های دیزاین مخصوص کودکان شامل تم رنگی شاد، میز و صندلی مناسب، استفاده از گل های غیر حساسیت زا ، در گل آرایی و استفاده از مجریان عروسکی، همچنین خوراکی ها و غذا های مناسب کودکان می باشد.

موارد موثر

  1. رنج سنی کودکان
  2. جنسیت موضوع مراسم
  3. لوکیشن اجرای مراسم
  4. طول زمان اجرای مراسم
  5. حضور و یا عدم حضور والدین
  6. فصل و تاریخ اجرای مراسم