نيروي انسانی

نيروي انسانی

  • آموزش نیروها دربخش های مختلف کافه
  • استخدام و جایگزین پرسنل بار بدون اتلاف زمان در لحظه
  • انتخاب و استخدام افراد و اموزش تخصصی منو به آن ها
  • ارایه محصولات با شیوه ی جدید وهمراه با شو و نوآوری (شوهای متفاوت وانحصاری اخرهفته وسرو نوشیدنی همرا با اجرا )
  • خلاقیت در پیدا کردن وسایل و تجهیزات خاص و انحصاری
    پشتیبانی تمامی موارد مربوط به پرسنل
Bartender pouring cocktail
espresso-shot-from-coffee-machine-make-by-barista-coffee-shop-cafe_1286-390