عملكرد ساز و كار مديريت بار

عملكرد ساز و كار مديريت بار

  • کاست کنترول (برنامه ریزی مالی)
  • بیزنیس پلن
  • به روز رسانی خدمات
  • مشاوره و مدیریت کارکنان
  • مدیریت تامین مواد اولیه و تجهیزات ودستگاه ها
  • پشتیبانی تمامی خدمات
  • شناخت نياز مشتري