پکیج شماره 1 ( نقره ای )

پکیج شماره 2 ( برنزی )

پکیج شماره 3 ( طلایی )

پکیج شماره 4 (دایموند)

پکیج شماره 5 ( vip )

پکیج شماره 6 ( cip )